|
|
KONKURS PANINI - MONSTER HIGH / Regulamin konkursuI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „MONSTER HIGH", zwanego dalej „Konkursem", jest Panini S.p.A., spółka prawa włoskiego, z siedzibą w Modenie (Włochy) przy Viale Emilio Po nr 380, wpisana do rejestru prowadzonego przez Izbę Handlową w Modenie pod numerem 0364704, NIP IT 02701991206, zwana dalej „Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Panini S.p.A.
3. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie całego kraju.
4. Konkurs trwa od dnia 24 października 2012 r. do dnia 28 lutego 2013r.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2013r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Z zastrzeżeniem ust.2, w Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego, obejmującego:
1)  11 literek składających się na słowa „MONSTER HIGH",
2) pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną postać Monster High, wykonaną dowolną techniką, formatu nie większego niż A4,
3) formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na ulotce wszytej w środek wydanego przez Organizatora albumu „Monster High" .
4. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać dane osobowe uczestnika Konkursu, w zakresie wynikającym z określonych w tym formularzu wymagań. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych lub niewystarczających dla nawiązania kontaktu z uczestnikiem Konkursu dyskwalifikuje zgłoszenie z udziału w Konkursie.
5. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, formularz zgłoszeniowy musi zawierać czytelny podpis rodzica lub innej osoby uprawnionej do sprawowania opieki nad uczestnikiem Konkursu. Poprzez złożenie podpisu, osoba dorosła wyraża zgodę na udział uczestnika w Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Formularz zgłoszeniowy (wraz z pozostałymi elementami zgłoszenia, wymienionymi w ust. 3 powyżej) wypełniony zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej części Regulaminu należy odesłać pocztą na adres: KONKURS MONSTER HIGH, Urząd Pocztowy 123, skrytka pocztowa 24, 02-496 Warszawa. W realizacji Promocji zostaną uwzględnione jedynie te zgłoszenia, które zostaną doręczone pod wskazany powyżej adres do dnia 28 lutego 2013r.
7. W rozstrzygnięciu Konkursu wezmą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe dokonane zgodnie z Regulaminem.
8. Organizator może opublikować każde zgłoszenie konkursowe (w całości lub w części) na stronie internetowej  www.panini.pl/monsterhigh

III. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona powołane przez Organizatora jury konkursowe składające się z co najmniej dwóch osób.
2. Przy ocenie zgłoszeń konkursowych jury konkursowe będzie uwzględniać:
1) prawidłowość zgłoszenia konkursowego w zakresie, o których mowa w części II niniejszego Regulaminu,
2) walory artystyczne oraz oryginalność pracy plastycznej, o której mowa w części II ust.3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
3. Jury konkursowe wyłoni laureatów do dnia 20 marca 2013 r. Z rozstrzygnięcia Konkursu jury konkursowe sporządzi protokół.
4. Laureatami Konkursu:
1) w zakresie nagród głównych (lalki z serii Monster High™ Upiorne Halloween) – zostanie pięćdziesiąt osób, których prace zostaną uznane przez jury konkursowe za najciekawsze,
2) w zakresie nagród dodatkowych (PLUSZAKI POTWORZAKI – upiorny zestaw ucznia Monster High™ oraz jego ukochanego zwierzaka) – zostanie sto osób, których prace zostaną uznane przez jury konkursowe za wyróżniające się.
5. O przydziale nagród rozstrzyga jury konkursowe.

IV. NAGRODY

1. W  Konkursie zostanie przyznanych:
1) pięćdziesiąt nagród głównych w postaci lalek z serii Monster High™ Upiorne Halloween
2) sto nagród dodatkowych w postaci PLUSZAKÓW POTWORZAÓW – upiorny zestaw ucznia Monster High™ oraz jego ukochanego zwierzaka
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Wartość żadnej nagrody nie przekracza kwoty, która zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązywałaby laureata Konkursu do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w konkursie.
4. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.panini.pl/hellokittyfashion nie później niż dnia 01 kwietnia 2013 r.
5. Nagrody zostaną przekazane laureatom  za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Niepodjęcie przesyłki z nagrodą w terminie określonym przez doręczyciela (operatora pocztowego, firmę kurierską) jest równoznaczne z rezygnacją z przyjęcia nagrody. W takim przypadku laureatowi Konkursu nie przysługuje od Organizatora żadne odszkodowanie.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywać się będzie stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane uzyskane w związku z Konkursem przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją, rozstrzygnięciem i publikacją wyników niniejszego Konkursu.
3. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawienia.

VI. REKLAMACJE

1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.
2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do dnia 30 kwietnia 2013 r. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji na adres podany w ust.3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana do Organizatora, w formie pisemnej, listem poleconym na adres: KONKURS MONSTER HIGH, Urząd Pocztowy 123, skrytka pocztowa 24, 02-496 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Panini: Reklamacja". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia.
5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania nagrody głównej należy składać wyłącznie zgodnie z warunkami gwarancji, udzielonej przez producenta i załączonej do produktu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej:  www.panini.pl/monsterhigh. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie lub nierozstrzygnięcie Konkursu.
4. Dokonanie zgłoszenia konkursowego oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie do Konkursu i poddanie się wymaganiom niniejszego Regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której usług w trakcie Konkursu będzie korzystać Organizator lub uczestnicy Konkursu. W razie nieotrzymania przesyłki zawierającej nagrodę z powodów leżących po stronie operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, laureat Konkursu otrzyma w miejsce nagrody odszkodowanie wypłacone nadawcy przesyłki przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.
Pełne kolekcje
Kup!! UEFA EURO 2008™ Austria-Switzerland
Kup!! Real Madrid 2007-08
UEFA
EURO...
Real
Madrid...
272,95 PLN 181,95 PLN
Kup! Kup!